Kritéria přijímacího řízení

Organizace přijímacích zkoušek od školního roku 2016/2017
  1. Legislativa
  • novela Školského zákona (č. 561/2004 Sb., dále „ŠZ“) - §60-62, 64, 83, 85, 88
  • Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (č. 353/2016 Sb.) vydaná 24. 10. 2016.

Právní předpisy stanoví povinnou jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky pro všechny obory zakončené maturitní zkouškou v prvním kole přijímacího řízení (tj. v dalších kolech se tato zkouška nekoná, ale je možné ji uplatnit v kritériích přijímacího řízení).

Ředitel střední školy vyhlašuje kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo do 31. 1. 2017 (kromě oborů s talentovou zkouškou) a na celkovém hodnocení přijímacího řízení se jednotná přijímací zkouška musí podílet nejméně 60%. Mezi další hodnotící kritéria patří např. prospěch ze ZŠ, školní přijímací zkouška atd.

Uchazeč podává nejvýše dvě přihlášky (formulář – viz příloha tohoto e-mailu) a do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek z každého testu. Znamená to tedy, že obě dvě přihlášky jsou zcela shodné, první termín určený MŠMT skládá uchazeč zkoušky na škole uvedené na přihlášce jako první, druhý termín určený MŠMT na škole druhé v pořadí. Legislativně není stanovena hranice úspěšnosti v jednotných přijímacích testech, ovšem ředitel školy takto může učinit.

  1. Forma zkoušky
  • Didaktický test z českého jazyka: 60 minut, 50 bodů, povolené pomůcky – pouze propisovací tužka s modrou/černou náplní, uzavřené úlohy (výběr z možností), otevřené úlohy (bez nabídky odpovědí)
  • Didaktický test z matematiky: 70 minut, 50 bodů, povolené pomůcky – propisovací tužka s modrou/černou náplní, rýsovací potřeby, uzavřené úlohy (výběr z možností), otevřené úlohy (bez nabídky odpovědí), široce otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení

 

Obsah a rozsah testů vychází z RVP pro základní vzdělávání. Na stránkách www.cermat.cz jsou k dispozici sady testů z pilotního testování v letech 2015 a 2016.

Každý žák obdrží testový sešit (tj. zadání), do něhož si může dělat poznámky, které však nebudou součástí hodnocení zkoušky. Veškeré odpovědi se zapisují do záznamového archu, který se ve škole skenuje a v elektronické podobě odesílá do CZVV. Z důvodu skenování je zakázáno používat plnicí pera (nebezpečí propití na druhou stranu) i „gumovací“ pera nebo obyčejné tužky (skener může odpovědi žáků z důvodu zahřátí vymazat). Též se nesmí používat bělítka a korektory, které mohou znehodnotit záznamový arch.

Mezi nepovolené pomůcky patří mobilní telefon, kalkulačka, chytré hodinky apod. V případě použití nepovolené pomůcky, vyrušování, opisování nebo jiného nevhodného chování je zadavatel zkoušky oprávněný uchazeče vyloučit.

Nejednoznačný nebo nečitelný zápis odpovědi je považován za chybné řešení. Za nesprávnou nebo neuvedenou odpověď se body neodečítají.

Zkoušku lze ukončit před časovým limitem – v tom případě uchazeč po odevzdání zkušební dokumentace opustí učebnu.

  1. Přihlášky na SŠ

Termín odevzdání přihlášky je nejpozději do 1. března 2017. V případě, že žák má speciální vzdělávací potřeby (přiznané uzpůsobení podmínek), je třeba k přihlášce též přiložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny (nebo SPC). Pokud má uchazeč zdravotní problémy ovlivňující průběh zkoušky (např. pitný režim z důvodu onemocnění diabetem), je třeba na písemné zkoušky přinést potvrzení (doporučení) od lékaře.

Prosíme o důkladnou kontrolu především rodných čísel, podle nichž bude CZVV párovat přihlášky ve svém systému. Doporučujeme doplnit i e-mailovou adresu zákonného zástupce uchazeče. Kvůli možným neshodám je nutné vyplnit alespoň jedno telefonní číslo na zákonného zástupce.

Součástí přihlášky jsou vysvědčení z posledních dvou ročníků, v nichž uchazeč plnil povinnou školní docházku. Lékařské potvrzení na GMH vyžadujeme pouze tehdy, pokud uchazeč trpí zdravotními problémy, které by mohly mít vliv na vzdělávací proces. Tiskopisy jsou k dispozici zde: http://www.cermat.cz/tiskopisy-prihlasek-sl-1404035400.html

Pozvánky k přijímacím zkouškám zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky.

  1. Termíny konání jednotných přijímacích zkoušek

 

 

1.řádný termín

2.řádný termín

Čtyřleté obory, nástavby

12.4.

19.4.

Šestiletá a osmiletá gymnázia

18.4.

20.4.

 

Výsledky přijímacích zkoušek obdrží obě školy, na které uchazeč podá přihlášku. Započítává se pouze lepší výsledek z každého testu.

Uchazeč se SVP (PUP) bude mít podmínky zkoušek upravené podle doporučení Školského poradenského zařízení. Zrakově postižení budou mít zkušební dokumentaci upravenou též podle doporučení (včetně Braillova písma).

Pro účely přijímacích zkoušek je cizinec takový uchazeč, který není státním občanem ČR a předchozí vzdělání získal v zahraniční škole. Cizinec nekoná jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka.

Výsledky jednotných zkoušek obdrží školy nejpozději do 28. 4. 2017

 

Náhradní termín pro všechny typy studia je stanovený na 11. 5. a 12. 5. 2017– (pro uchazeče, kteří se písemně a řádně omluví řediteli střední školy do 3 dnů od řádného termínu)

Metodická podpora k jednotným přijímacím zkouškám: www.msmt.cz, www.cermat.cz, facebookový profil „Jednotné přijímačky“.

Helpdesk CZVV: telefon 224 507 507 (každý všední den v době 7:30 – 17:00), info@cermat.cz

 

  1. Zápisový lístek (vyhláška č. 353/2016 Sb., §17)

 

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole. Povinnost odevzdat zápisový lístek se vztahuje pouze na uchazeče o denní formu studia.

Zápisový lístek vydává základní škola, z níž se uchazeč hlásí na střední školu, případně příslušný krajský úřad.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou, nelze ho vzít zpět (jedinou výjimkou je kladné rozhodnutí v rámci odvolacího řízení).

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA GYMNÁZIU MNICHOVO HRADIŠTĚ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

 

Den otevřených dveří

– středa 7. prosince od 10:00 do 17:30,

s komentovanou prohlídkou školy v 10:00 a v 15:30 hodin

 

Přijímací zkoušky nanečisto

– CZVV poskytne školám ilustrační přijímací testy v období 25. 1. - 9. 2. 2017, které využijeme při zkouškách „nanečisto“ (po 9. 2. 2017 budou k dispozici na webových stránkách CZVV).

První termín je středa 1. února 2017 (od 15:30 hodin, seznámení se školou, organizační záležitosti, ukázka testového sešitu a záznamového archu z let 2015 a 2016, možnost vyzkoušení těchto testů).

Druhý termín je úterý 7. února 2017 (od 15:30 hodin, neveřejné testy CZVV – možnost volby matematika x český jazyk).

 

Kritéria přijímacího řízení

– na celkovém výsledku přijímací zkoušky se bude podílet

35 % test z matematiky,

35 % test z českého jazyka,

20 % prospěch na základní škole,

5 % účast v soutěžích a olympiádách,

5 % mimoškolní aktivity.

 

Úplná kritéria budou zveřejněna do 31. 1. 2017