Pokyny k přijímacím zkouškám - pro zákonné zástupce uchazečů

Vážení rodiče uchazečů o studium na našem gymnáziu (čtyřletý i osmiletý obor).

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozeslalo školám pokyny ke konání přijímacích zkoušek včetně hygienických opatření souvisejících se šířením koronaviru SARS Co-V-2, který způsobuje onemocnění Covid-19.

Vybíráme nejdůležitější body z těchto pokynů (veškeré informace také obdržíte v pozvánce k přijímacím zkouškám, které odešleme poštou nejpozději 25. května, případně i e-mailem, pokud jste ho uvedli v přihlášce ke studiu na střední škole):

Termíny přijímacího řízení (pouze jeden pro každý obor - jednotné zkušební schéma): pondělí 8. června (čtyřleté studium) a úterý 9. června (osmileté studium), případně 23. června (náhradní termín pro oba typy studia). Náhradní termín je pro ty žáky, kteří se řádně omluví z řádných termínů (pouze vážné důvody - nemoc, karanténa, problémy spojené s pandemií).

Místo konání přijímací zkoušky: škola, kterou uchazeč uvedl na přihlášce jako první v pořadí

Navýšení doby na testy: dochází k prodloužení doby stanovené k vyplnění testů - didaktický test z matematiky bude trvat 85 minut (tj. o 15 minut déle než za běžných podmínek) a didaktický test z českého jazyka 70 minut (o 10 minut delší). Uchazečům s uzpůsobením podmínek se test navyšuje o dobu stanovenou v doporučení z pedagogicko-psychologické poradny, které jste přikládali s přihláškou ke studiu.

Vyhodnocení přijímacích zkoušek: Cermat odešle výsledky testů školám do 15.6. (čtyřleté studium) a do 16.6. (osmileté studium), ředitel školy následující den zveřejní výsledky přijímacího řízení (tzn. celkové výsledky podle školních kritérií) na těchto internetových stránkách a v papírové podobě na dveřích ve vchodu do školy. Přijatí uchazeči nebudou vyrozuměni jinak, než pouze vyvěšením celkových výsledků. Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí poštou včetně poučení o možnosti žádosti o vydání nového rozhodnutí (v letošních přijímacích zkouškách je tedy zrušeno odvolání proti výsledkům přijímacích zkoušek, a toto je nahrazeno žádostí o vydání nového rozhodnutí).

Zápisový lístek: termín odevzdání je nejpozději 23.6. pro čtyřleté studium a 24.6. pro osmileté studium. Zápisový lístek lze vzít zpět pouze v případě přijetí na druhou školu po vydání nového rozhodnutí.

Žádost o nové rozhodnutí: v letošních přijímacích zkouškách nelze podat odvolání, ovšem zůstává možnost přijmout uchazeče, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat z kapacitních důvodů. Podle §101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) může uchazeč podat žádost o vydání nového rozhodnutí, a to do tří dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Aby ředitel školy této žádosti vyhověl, musí existovat volné místo v daném studijním oboru a zároveň uchazeč musí splnit podmínky přijímacího řízení. Pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí, škola, na níž původně uplatnil zápisový lístek tento vydá po předložení nového rozhodnutí. Uchazeč pak může odevzdat zápisový lístek na druhé škole. Pokud nemůže ředitel žádost vyhovět, usnesením řízení o žádosti zastaví. Vzor žádosti ke stažení zde.

Hygienická opatření při přijímacích zkouškách:

Žáci se dostaví k přijímacím zkouškám včas (povinnost dodržovat odstup 2 metry od ostatních před školou včetně zakrytí úst a nosu). Doprovázející osoby mají zakázaný vstup do školy. Žáci odevzdají při vstupu do budovy čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Nikdo s příznaky onemocnění Covid-19 nesmí do školy vstoupit. Žáci musí ve společných prostorách školy nosit roušky. Každý žák bude mít u sebe sáček na uložení roušky. Přestávku mezi zkouškami budou žáci trávit podle pokynů v den konání zkoušek. Po dobu psaní testů nemusí mít žáci nasazenou roušku. Pokud uchazeč spadá do kategorie rizikových osob, může přijít do školy až o 30 minut dříve, než je čas uvedený v pozvánce ke zkouškám.

Rizikovými faktory jsou podle ministerstva zdravotnictví tyto: věk nad 65 let s přidruženými onemocněními, chronické onemocnění plic, onemocnění srdce, porucha imunitního systému, těžká obezita, farmakologicky léčený diabetes mellitus, chronické onemocnění ledvin, onemocnění jater. Pokud žák spadá do některé z výše uvedených skupin (kromě prvního bodu) nebo pokud uvedený bod splňuje jakákoliv osoba, s níž žije žák ve společné domácnosti, předkládá žák před prvním vstupem do školy podepsané prohlášení - seznam rizikových skupin podle ministerstva zdravotnictví a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

V případě, že žák má některé z příznaků, které by mohly odpovídat infekci novým koronavirem (zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně jiné obtíže), nesmí do školy vstupovat. Svou nepřítomnost omluví do tří dnů od data konání zkoušek řediteli školy. Pak má žák právo konat zkoušku v náhradním termínu. Pokud se zdravotní indispozice projeví v průběhu zkoušek, uvědomí ředitel školy zákonné zástupce žáka a spádovou hygienickou stanici. Skutečnost se uvede do protokolu o zkoušce. Svou nepřítomnost i v tomto případě žák omluví do tří dnů řediteli školy.

Věříme, že přijímací zkoušky proběhnou bez větších problémů.