VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK – PRŮZKUM TRHU (Tabule na pylonech)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK – PRŮZKUM TRHU

(dále jen „Výzva“)

 

Zadavatel:

Gymnázium Mnichovo Hradiště, příspěvková organizace, IČO: 48683906,

SE SÍDLEM: Studentská 895, Mnichovo Hradiště

ZASTOUPENÝ: PhDr. Lenka Sosnovcová

KONTAKTNÍ OSOBA: lenka.sosnovcova@gmh.cz

 

(dále jen „Zadavatel“)

 

Vás tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku tabule do učebny informatiky. Níže jsou uvedeny podmínky, za nichž bude veřejná zakázka realizována (zadávací podmínky).

 

Předmětem veřejné zakázky je:

  1. Tabule na pylonech 200x100 cm bílá s bočními křídly
  2. Doprava a montáž

 

 

 

 

Maximální cena zakázky je 30.000,- Kč s DPH.

 

 

 

  1. Místo a termín plnění Veřejné zakázky

2.1. Místo a termín plnění

Místem plnění Veřejné zakázky bude budova školy na výše uvedené adrese, učebna 222

Termín plnění: 19.- 23. 8. 2019

 

  1. Způsob, doba a místo podání nabídek

Dodavatel podá písemnou nabídku, a to prostřednictvím e-mailové adresy: lenka.sosnovcova@gmh.cz

 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 26.7.2019 ve 12 hod.

Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik jejího doručení Zadavateli.

 

 

  1. Požadavek zpracování nabídkové ceny

Nabídkovou cenu dodavatel stanoví jako celkovou cenu za kompletní dodávku předmětu Veřejné zakázky, včetně všech souvisejících nákladů (poplatků, vedlejších nákladů apod.) absolutní částkou v českých korunách.

 

Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná za splnění celého předmětu Veřejné zakázky, a to v členění: nabídková cena bez DPH, procentní sazba DPH a výše DPH v Kč, nabídková cena včetně DPH v Kč.

 

Celková nabídková cena nesmí přesáhnout výši předpokládané hodnoty. Zadavatel
si vyhrazuje právo vyřadit nabídku, která tuto hodnotu přesáhne.

 

  1. Hodnocení nabídek

Zadavatel provede hodnocení nabídek dle nejnižší nabídkové ceny.

 

Kritérium:

 

Váha:

Nabídková cena v Kč bez DPH:

100 %

 

Zadavatel stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny stanovené v Kč bez DPH. Nejúspěšnější nabídkou (první v pořadí) se stane nabídka, která obsahuje nejnižší nabídkovou cenu při respektování všech podmínek a požadavků stanovených Zadavatelem.

 

 

V Mnichově Hradišti dne 17. 7. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Lenka Sosnovcová, ředitelka školy

Význa ke stažení ve formátu PDF