Přijímací zkoušky (výsledky - čtyřleté studium /15.6./ a osmileté studium /16.6./)

Vážení rodiče uchazečů o studium na našem gymnáziu (čtyřletý i osmiletý obor).

Zveřejňujeme výsledkovou listinu přijímacích zkoušek na čtyřletý obor Gymnázium (kód oboru 79-41-K/41).

Výsledková listina přijímacích zkoušek na osmiletý obor Gymnázium (kód oboru 79-41-K/81).

Body uvedené na výsledkové listině jsou přepočtené podle kritérií přijímacího řízení (váha testu z matematiky i z českého jazyka je vždy 40%). Absolutní počet bodů je shodný pro obě dvě školy uvedené na přihlášce ke studiu na střední škole, ovšem celkový počet bodů přepočítává každá škola podle svých kritérií. 

Přijatí uchazeči jsou vyrozuměni o přijetí pouze zveřejněním výsledkové listiny (zde na webu školy a na vchodových dveřích do školy). Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí poštou včetně poučení o možnosti žádosti o vydání nového rozhodnutí (v letošních přijímacích zkouškách je tedy zrušeno odvolání proti výsledkům přijímacích zkoušek, a toto je nahrazeno žádostí o vydání nového rozhodnutí). Žádáme rodiče přijatých uchazečů, kteří určitě nenastoupí ke studiu na naší škole, aby nám tuto skutečnost oznámili telefonicky (326 771 601) nebo e-mailem (gmh@gmh.cz) z důvodu informování dalších uchazečů v pořadí o uvolněném místě. 

Vzhledem k opakovaným dotazům upřesňujeme, že celkové pořadí uchazečů je stanoveno ze všech přihlášených žáků (tj. i těch, kteří nekonali přijímací zkoušky na naší škole a měli naši školu uvedenou na druhém místě). Obě dvě školy uvedené na přihlášce, kterou jste podali do 1. března, obdrží výsledky přijímacích testů společně, a nerozhoduje, na které z těchto škol žák zkoušky konal. 

Zápisový lístek: termín odevzdání je nejpozději 23.6. pro čtyřleté studium a 24.6. pro osmileté studium. Zápisový lístek lze vzít zpět pouze v případě přijetí na druhou školu po vydání nového rozhodnutí.

Žádost o nové rozhodnutí (lze poslat i e-mailem na adresu gmh@gmh.cz pro urychlení řízení): v letošních přijímacích zkouškách nelze podat odvolání, ovšem zůstává možnost přijmout uchazeče, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat z kapacitních důvodů. Podle §101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) může uchazeč podat žádost o vydání nového rozhodnutí, a to do tří dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Aby ředitel školy této žádosti vyhověl, musí existovat volné místo v daném studijním oboru a zároveň uchazeč musí splnit podmínky přijímacího řízení. Pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí, škola, na níž původně uplatnil zápisový lístek tento vydá po předložení nového rozhodnutí. Uchazeč pak může odevzdat zápisový lístek na druhé škole. Pokud nemůže ředitel žádost vyhovět, usnesením řízení o žádosti zastaví. Žádost o vydání nového rozhodnutí ke stažení zde.

Hygienická opatření při návštěvě školy:

Žádáme všechny, aby při návštěvě kanceláře školy (např. při odevzdávání zápisových lístků, žádostí o vydání nového rozhodnutí apod.) dodržovali základní hygienická opatření (vstup do místnosti jednotlivě, použití roušek nebo jiné ochrany úst a nosu, dezinfekce rukou).

Podle pokynů Ministerstva zdravotnictví musí účastník přijímacího řízení nebo jeho zákonný zástupce při prvním vstupu do (naší) školy odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Toto se týká odevzdávání zápisových lístků nebo podání žádosti o vydání nového rozhodnutí. 

Čestné prohlášení ke stažení ve formátu .pdf zde: 

ÚŘEDNÍ HODINY V KANCELÁŘI ŠKOLY jsou v pracovní dny od 7:30 do 14:00 hodin (v případě, že se nemůžete do školy v uvedenou dobu dostavit, je možné domluvit se telefonicky na odevzdání dokumentů v jiný čas).