Pravidla pro přijímání studentů z Ukrajiny

Vzhledem k častým dotazům, které se týkají žáků z Ukrajiny, zveřejňujeme pravidla stanovená MŠMT:

1. Přestup ze zahraniční střední školy do školy české není legislativně možný.

2. Žák může být přijat do vyššího než prvního ročníku střední školy po posouzení dokladů z předchozího vzdělávání. Ředitel střední školy rozhodne, do kterého ročníku bude žák zařazen. Zařazení žáka do prvního ročníku není legislativně umožněno.

3. Žáci z Ukrajiny se mohou hlásit do přijímacího řízení na střední školu v ČR – termín podání přihlášek byl posunut na 5. dubna 2022. Dále ohledně přijímacího řízení platí: Ke střednímu vzdělávání mohu být přijímáni uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo získali stupeň základní vzdělání. Uchazeči ze zahraničí prokazují oprávněnost pobytu, což “vízum za účelem strpění”, které je v současné době udělováno, umožňuje. Oprávněnost pobytu uchazeči dokládají nejpozději při zahájení vzdělávání. Pokud uchazeč podal přihlášku na střední školu a nepřiložil doklady o vzdělávání, je možné tyto nahradit čestným prohlášením podepsaným zákonným zástupcem. Při přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se promíjí jednotná přijímací zkouška z českého jazyka, pokud předchozí vzdělání proběhlo v zahraničí. V takovém případě je zkouška nahrazena pohovorem. K nástupu do české základní školy v druhém pololetí školního roku 2021/2022 se v tomto případě nepřihlíží.

Další informace na speciálním portále MŠMT k problematice Ukrajiny zde

PublishDate: 
14 Bře 2022 - 14:27