Školská rada při Gymnáziu Mnichovo Hradiště

Podle §167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) je na Gymnáziu v Mnichově Hradišti zřízena školská rada. Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Rada má 6 členu. Třetinu školské rady jmenuje zřizovatel. Třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období členů školské rady je tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Školská rada

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

  3. schvaluje školní řád,

  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

  9. podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Složení školské rady

Předseda - Bc. Pavel Rak (zástupce nezletilých žáků) skolskarada@gmh.cz

Místopředseda - Mgr. Miloslav Zajíc (zástupce pedagogů) miloslav.zajic@gmh.cz

zástupce pedagogů – Mgr. Jana Peldová

zástupce zletilých studentů – Radek Štrobach

zástupci zřizovatele – JUDr. Marek Jansta, Mgr. Jindřich Pechanda

Zprávy o činnosti Školské rady GMH

Zpráva o činnosti rok 2016 

Zpráva o činnosti rok 2017

Zpráva o činnosti rok 2018

Zpráva o činnosti rok 2019

Zpráva o činnosti rok 2020

Zpráva o činnosti rok 2021

 Zpráva o činnosti za rok 2022

Způsob zasílání podnětů

Podněty školské radě zasílejte prostřednictvím sekretariátu Gymnázia.