Poznámky k přihláškám

(platné od školního roku 2016/2017)
 

Od školního roku 2016/2017 se mění některé okolnosti přihlašování uchazečů k přijímacímu řízení a průběh přijímacího řízení. Tyto změny vycházejí z nového znění § 60 až 64 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 178/2016 Sb.) a z vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (dále jen „vyhláška“). Změny se týkají přihlášek ke střednímu vzdělávání ve školách všech zřizovatelů.

Změny v přihláškách, okomentované níže, souvisejí zejména se zavedením jednotné zkoušky (konané formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace) v oborech s maturitní zkouškou podle § 60 odst. 5 školského zákona (s výjimkou oborů zkráceného studia podle § 60 odst. 6 školského zákona a oborů skupiny „82 Umění a užité umění“ § 62 odst. 4 školského zákona) v prvním kole přijímacího řízení. K tomu se upozorňuje, že oproti pokusnému ověřování jednotné zkoušky se od školního roku 2016/2017 na základě uvedené nové zákonné úpravy jednotná zkouška koná ve všech formách vzdělávání. Týká se i nástavbového studia (jednotná zkouška se koná v termínu pro čtyřleté obory vzdělání). Při jednotné zkoušce se ve čtyřletých oborech vzdělání prokazují znalosti z celého Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, v šestiletých a osmiletých oborech vzdělání se prokazují znalosti z jeho obsahu úměrného době vzdělávání.

Vysvětlivky k některým pojmům a organizačním postupům v přijímacím řízní při podávání přihlášek:

 1. Podání 2 přihlášek pro první kolo přijímacího řízení.
  Po 1. 9. 2016 je i nadále možné v prvním kole přijímacího řízení podat až 2 přihlášky na obory s talentovou zkouškou (do 30. listopadu) a až 2 přihlášky na obory bez talentové zkoušky (nově již do 1. března).
  S podáním 2 přihlášek v prvním kole přijímacího řízení souvisí zapsání škol a oborů vzdělání, případně zaměření podle školního vzdělávacího programu, v obou přihláškách ve stejném pořadí, jež určuje, ve kterém termínu se uchazeč hlásí v oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou, kde se koná jednotná zkouška (dále jen „obor s MZ“), ke konání jednotné přijímací zkoušky, již může konat dvakrát (§ 60c odst. 1
  školského zákona).

 2. S tím souvisí nová povinnost škol předat údaje o uchazečích, přihlašovaných ke vzdělávání na obory s MZ, do registru uchazečů podle § 60b odst. 3 školského zákona. V případě, že se v registru u některého uchazeče objeví případný rozpor v počtu podaných přihlášek nebo jiný chybný záznam neodstraněný školou, který má vliv na zajištění jednotné zkoušky, upozorní Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT (dále jen „Centrum“) příslušné školy, že došlo k podání přihlášek konkrétním uchazečem v rozporu s ustanoveními školského zákona. Na tuto skutečnost upozorňuje škola uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče v souladu s § 37 odst. 3 správního řádu.

 3. V dalších kolech přijímacího řízení není uchazeč i nadále omezen v počtu přihlášek, které podá. Přitom v každé přihlášce uvádí jen jednu školu (obor vzdělání, případně zaměření podle školního vzdělávacího programu).

 4. Pojem „Jednotná zkouška“ je uplatněn do přihlášky v souvislosti s možností konat jednotnou přijímací zkoušku v prvním kole přijímacího řízení v oborech s MZ ve 2 termínech (§ 60c odst. 1 školského zákona) stanovených do 30. září Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Písemné testy jednotné zkoušky tak může uchazeč konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce jako 1. škola, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce jako 2. škola podle § 60c odst. 1 věta druhá školského zákona.
  Specifická situace může ale nastat u uchazeče, který se hlásí se na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou (dále jen „obor GSP“), který v prvním kole přijímacího řízení může podat až 4 přihlášky a v nich uvést až 4 školy (v souladu s § 62 odst. 1 a 7 školského zákona, účast na jednotné zkoušce se mu ale umožňuje jen ve dvou termínech.
  Takový uchazeč bude konat jednotnou zkoušku podle § 11 vyhlášky č. 353/2016 Sb. přednostně ve škole/školách, kde se hlásil na obor GSP.
  V případě, že uchazeč bude konat dvě jednotné zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do oboru GSP, nebude je již konat na školách, ve kterých se případně přihlásí na obory vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března (tyto školy jej získají prostřednictvím informačního systému Centra.
  Uchazeč, který podá do 30. listopadu jen jednu přihlášku na obor GSP, může konat jednotnou zkoušku podruhé na škole, kde se hlásí do 1. března na obor s maturitní zkouškou. V takovém případě v přihlášce uvede školu, na níž chce konat jednotnou zkoušku na prvním nebo druhém místě, aby v souladu s § 62 odst. 7 věta druhá školského zákona, využil právo na druhý termín konání jednotné zkoušky,
  S ohledem na právo uchazeče zvolit pro první kolo přijímacího řízení jakoukoliv kombinaci 2 přihlášek, je možnost konání jednotné zkoušky uvedena ve všech tiskopisech pro přijímací řízení v oborech, kde není talentová zkouška.

 5. Zůstává zachována možnost stanovit školní přijímací zkoušku, která se v prvním kole přijímacího řízení zajišťuje ve dvou termínech (§ 60 odst. 3 písm. a) školského zákona) stanovených ředitelem školy při vyhlášení přijímacího řízení do oboru vzdělání. Uchazeč v přihlášce uvádí, v kterém termínu bude školní přijímací zkoušku konat.

 6. Závěr zdravotní způsobilosti u oboru vzdělání, kde je stanovena zdravotní způsobilost podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, může lékař v tiskopise přihlášky vyjádřit tak, že uchazeč je pro příslušný obor vzdělání:

  1. Způsobilý,

  2. Způsobilý s omezením (viz lékařský posudek v příloze),

  3. Nezpůsobilý (viz lékařský posudek v příloze).

Uchazeče bez této způsobilosti nelze v daném oboru vzdělání přijmout.

 1. V případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami se vychází při úpravě podmínek přijímacího řízení ve škole z doporučení školského poradenského zařízení. Předkládání doporučení školského poradenského zařízení, a tím žádosti na úpravu podmínek přijímacího řízení, je ale na uchazeči nebo jeho zákonném zástupci (nepředkládá se povinně) podle § 16a odst. 1 školského zákona. Při zpracovávání doporučení školského poradenského zařízení se zohledňuje, zda jde o obor vzdělání, kde je nebo není požadován lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru vzdělání podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. Z doporučení může případně vyplývat, že je vhodné podání přihlášky na jiný obor vzdělání.

 2. Je zachován stávající počet tiskopisů přihlášek
  - přihláška s růžovým podtiskem pro denní formu vzdělávání,
  - přihláška se zeleným podtiskem pro ostatní formy vzdělávání,
  - přihláška s modrým podtiskem pro obory s talentovou zkouškou, všechny formy vzdělávání,
  - přihláška s hnědým podtiskem pro nástavbové studium, všechny formy vzdělávání,
  i když s určitými úpravami jejich obsahu.


  Bližší podrobnosti v přiloženém souboru. PDF