Opatření MŠMT a MZd k přijímacím zkouškám

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo Opatření obecné povahy č. j. MSMT-4337/2021-7, dodatek k přijímacímu řízení, a Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo Mimořádné opatření č. j. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN, která stanoví, že uchazeč o střední vzdělávání se může zúčastnit přijímací zkoušky jen tehdy, pokud:

a) nemá příznaky onemocnění Covid-19 (zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztrátu chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýmu/ucpaný nos, bolest hlavy), a

b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.

Doklad v bodě b) může uchazeč nahradit

i) dokladem o tom, že prodělal laboratorně potvrzení onemocnění Covid-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření MZdr a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

ii) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo

iii) certifikátem MZdr ČR o provedeném očkování proti onemocnění Covid-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále "SPC") uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů. 

Škola, jejíž je uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost preventivní test a vydat o výsledku testu doklad. Střední škola, kam se žák hlásí, může umožnit provedení testu před zkouškou, ovšem tuto povinnost nemá. 

Vydané doklady kontroluje střední škola před vpuštěním do budovy školy k vykonání přijímací zkoušky. Bez předloženého dokladu nebude uchazeči konání zkoušky umožněno. 

V případě, že uchazeč nepředloží doklad podle mimořádného opatření MZdr o testování uchazečů o střední vzdělávání, a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl konat přijímací zkoušku, koná zkoušku v náhradním termínu .

V zájmu prevence šíření nákazy od třetích osob se stanoví, že vstup těchto osob je možný pouze v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí jejich kontakt s žáky a pracovníky školy. 

Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6.4.2021 musí mít dále každý uchazeč o studium během pobytu ve škole ochranu úst a nosu (respirátor třídy FFP2 nebo obdobný prostředek).