Výsledky přijímacích zkoušek na osmileté a čtyřleté studium

Zveřejňujeme výsledkovou listinu přijímacích zkoušek na osmileté i čtyřleté studium. Toto pořadí vidí zákonní zástupci uchazečů též v elektronickém systému DiPSy po přihlášení svými osobními údaji. Uchazeči jsou zveřejněni pod registračními čísly ze systému DiPSy (toto číslo je uvedené i na pozvánce k přijímacím zkouškám). 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí se považují za oznámená vyvěšením na webu školy, na veřejně přístupném místě ve škole a v systému DiPSy - v písemné formě se nevyhotovují a nezasílají se poštou ani jiným způsobem. 

Nahlížení do spisu (přijímací zkoušky)

V souladu se správním řádem mají zákonní zástupci uchazečů o studium na střední škole právo nahlédnutí do spisu, který naše škola vede k přijímacímu řízení. Ve dnech 10.5., 13.5. a 14.5. je možné nahlédnout do spisu a jeho příloh - tj. klasifikace ze základní školy, potvrzení o účasti v zájmových kroužcích, účast v soutěžích apod.; součástí spisu je i záznamový arch, který uchazeč vyplňoval při jednotných přijímacích zkouškách včetně bodů za testy jednotných přijímacích zkoušek.