Studentský parlament

Co je to školní parlament a jaké jsou jeho cíle?

Náš parlament začal fungovat na podzim 2016 a díky schopným studentům
sklízí nemalé úspěchy. Dává prostor studentům, aby se podíleli
na chodu gymnázia a snaží se o napl-ňování cílů v oblasti demokratického občana.

Parlament je tvořen ze zástupců jednotlivých tříd, kteří se pravidelně
setkávají a přednáše-jí návrhy a připomínky ke zlepšení studentského života.

Dovolte mi Vás seznámit s našimi aktivitami:

• Snažíme se zpestřit výuku. Například pomocí přednášek se zajímavými hosty.
• Zprostředkováváme výměnu informací mezi studenty, profesory a vedením školy.
• Podílíme se na školních akcích jako je například Vánoční setkání.
• Rádi bychom byli k ruce novým studentům, abychom je seználili s chodem našeho gymnázia.
• Spolupracujeme s Městským parlamentem dětí a mládeže v Mnichově Hradišti.
• Podílíme se na tvorbě webových stránek gymnázia.
• Vedeme žáky k otevřené komunikaci o problémech a potřebách

Struktura

Studentský parlament je tvořen 2 zástupci z každé třídy. Tito zástupci si ze svých řad volí jednoho předsedu a místopředsedu. Předseda řídí jednání na schůzkách parlamentu, v době jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda.

Parlament jako takový funguje na našem Gymnáziu již třetím rokem. Jeho koordinátorem je od školního roku 2018/19 Ing. Kateřina Šrytrová.

Cíle, funkce

Snažíme se zpestřit výuku, například pomocí přednášek se zajímavými hosty.

Zprostředkováváme výměnu informací mezi studenty, profesory a vedením školy. Vedeme žáky k otevřené komunikaci o problémech a potřebách. Ukazujeme jim, že i oni se mohou podílet na chodu školy.

Rádi bychom byli k ruce novým studentům, abychom je seznámili s chodem našeho gymnázia.

Podílíme se na tvorbě webových stránek gymnázia.

Volba

Členství v parlamentu vzniká zvolením svou kmenovou třídou. Funkční období trvá jeden školní rok, poté je nutné volby opakovat.

Činnost studentského parlamentu

Schůzky

Periodicita a čas schůzek bude odhlasován jednotlivými zástupci.

Ve školním roce 2020/21 schůzky probíhají jednou měsíčně, ve čtvrtek od 8.55 do 9.40 ve studovně (210).

Hlasování

Celkový počet hlasů je 12 – 1 pro každou třídu. Zástupci nehlasují pouze na základě svého názoru, ale hlavně podle stanoviska jejich kmenové třídy.

Pro přijetí návrhu je vždy třeba získat nadpoloviční většinu hlasů.

Mezi parlamentem a třídou

Členové parlamentu jsou povinni předkládat výsledky schůzek svým kmenovým třídám. Způsob a dobu předání těchto informací si dohodnou zástupci se svými třídními učiteli, popř. učiteli, v jejichž hodinách má k přednesení výsledků dojít.