Výsledky přijímacích zkoušek na osmileté a čtyřleté studium

Zveřejňujeme výsledkovou listinu přijímacích zkoušek na osmileté i čtyřleté studium. Toto pořadí vidí zákonní zástupci uchazečů též v elektronickém systému DiPSy po přihlášení svými osobními údaji. Uchazeči jsou zveřejněni pod registračními čísly ze systému DiPSy (toto číslo je uvedené i na pozvánce k přijímacím zkouškám). 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí se považují za oznámená vyvěšením na webu školy, na veřejně přístupném místě ve škole a v systému DiPSy - v písemné formě se nevyhotovují a nezasílají se poštou ani jiným způsobem. 

Uchazeč se může vzdát práva na přijetí, a to do 3 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek (prostřednictvím informačního systému DiPSy) - jedná se o takového uchazeče, který byl přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit. Vzdáním se práva na přijetí nevzniká uchazeči právo na přijetí v jiném oboru vzdělání, nýbrž právo hlásit se do dalšího kola přijímacího řízení.