oznámení

Výsledky přijímacích zkoušek na osmileté a čtyřleté studium

Zveřejňujeme výsledkovou listinu přijímacích zkoušek na osmileté i čtyřleté studium. Toto pořadí vidí zákonní zástupci uchazečů též v elektronickém systému DiPSy po přihlášení svými osobními údaji. Uchazeči jsou zveřejněni pod registračními čísly ze systému DiPSy (toto číslo je uvedené i na pozvánce k přijímacím zkouškám). 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí se považují za oznámená vyvěšením na webu školy, na veřejně přístupném místě ve škole a v systému DiPSy - v písemné formě se nevyhotovují a nezasílají se poštou ani jiným způsobem. 

Nahlížení do spisu (přijímací zkoušky)

V souladu se správním řádem mají zákonní zástupci uchazečů o studium na střední škole právo nahlédnutí do spisu, který naše škola vede k přijímacímu řízení. Ve dnech 10.5., 13.5. a 14.5. je možné nahlédnout do spisu a jeho příloh - tj. klasifikace ze základní školy, potvrzení o účasti v zájmových kroužcích, účast v soutěžích apod.; součástí spisu je i záznamový arch, který uchazeč vyplňoval při jednotných přijímacích zkouškách včetně bodů za testy jednotných přijímacích zkoušek. 

Úspěchy našich žáků v soutěžích

V zeměpisné olympiádě zaznamenaly dvě dívky úspěch v krajském kole (27.3., Geografické gymnázium Praha) - po vítězství v okresním kole skončila Kateřina Umáčená (sekunda) v kategorii B na 12. místě v krajském kole a vítězka okresního kola v kategorii D Jitka Raková (oktáva) skončila v krajském kole na pátém místě a postoupila do kola celostátního. 

Třídní schůzky

Zveme rodiče našich žáků na pravidelné třídní schůzky, které se budou konat ve čtvrtek 18. dubna od 16 hodin v kmenových učebnách jednotlivých tříd. Jednání hlavního výboru Spolku přátel GMH začíná v ředitelně školy v 15 hodin, zástupci jednotlivých tříd byli pozváni e-mailem.

Den otevřených dveří online

Na středu 14. února jsme naplánovali online setkání s uchazeči nebo jejich zákonnými zástupci. Rádi bychom vám všem, kteří jste nebyli na našem dni otevřených dveří v lednu, podali základní informace o naší škole a o přijímacím řízení. Začátek v 16:00 hodin. Schůzka proběhne v prostředí MS Teams (odkaz na schůzku).

Kritéria přijímacího řízení - aktualizace 31.1.

Vyhlašujeme kritéria 1. kola přijímacího řízení. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy povolilo dne 30.1.2024 navýšení kapacity školy, díky čemuž do čtyřletého studia přijímáme maximálně 30 žáků a do osmiletého studia maximálně 26 žáků. 

Veškeré informace o přijímacím řízení najdete zde

Zveřejněno 29.1.2024, aktualizace 31.1.2024